Занимания по интереси

Занимателна математика – Живка Енчева Играейки решавам задачи – Даринка Иванова Забавна математика – Стелияна Стоянова Пъстра математика – Росица …

Обучение от разстояние в електронна среда

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

(ОРЕС)

 

Нормативно основание:

Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО

Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

КАКВО Е ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА?

Обучение, което се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като обучаващият и обучаемите не се намират физически на едно и също място;

Включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване;

Извършва се от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  (ОРЕС):

По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.

Осъществява се за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по избор на ученика, здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.

Подава се заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ – при здравословно причини, при които ученикът не може да посещава училище.

Директорът информира родителят за възможността училището да осигури ОРЕС не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението.

За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.

Обучението от разстояние в електронна започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

Обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка (чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):

Осъществява се за отделен ученик в дневна, индивидуална или комбинирана форма на обучение до края на извънредната епидемична обстановка:

-ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

-ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

-по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Подава се заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ по т. 1 и т. 2. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

По т. 3 се подава заявление чрез директора на училището до началника на регионалното управление на образованието. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

В деня на подаването на документите по т. 3 директорът на училището ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище.

Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от разстояние в електронна среда за ученика по т. 3 в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението и уведомява родителя и директора на училището.

За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед след получаване на разрешението от началника на РУО.

Обучението от разстояние в електронна среда започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

В СУ „Никола Вапцаров“, с. Карапелит обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно чрез платформата Microsoft Teams.

Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се  поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо  образование.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни.

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка.

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици на основание чл.12 ал.2, във връзка с чл.115а, ал.4, т.3.

Декларация за задължения за осигуряване на обучение от разстояние в електронна среда

 

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e-mail: ou_karapelit@abv.bg

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА:

Обучението от разстояние в електронна среда се прекратява:

-по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;

-при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;

-при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията задължения.

Заявление за прекратяване на обучение от разстояние в електронна среда по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

 

ВАЖНО

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12 – годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Информационна система за електронно обучение на МОН /TEAMS/

Заповед за преминаване в ОРЕС за периода 04.10.2021г.-08.10.2021г.

Заповед за преминаване в ОРЕС за периода 15.10.2021г.-31.10.2021г.

Заповед за преминаване в ОРЕС за периода 15.11.2021г.-19.11.2021г.