„Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години“ – дата на публикуване 30/09/2019г.

Заповед за провеждане на процедура>>

Обявление>>

Заповед за избор на заявител>>

 

„Изпълнение на строително-ремонтни работи“ – дата на публикуване 02/05/2017 година

Обява за Обществена поръчка >>

Заповед за Обществена поръчка >>

Документация за възлагане на Обществена поръчка >>

Образци документи СРР Обединено училище „Никола Вапцаров“село Карапелит >>

Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки – дата на публикуване: 02.06.2017г. >>

Договор с „АТАНАСОВ.М“ ЕООД – дата на публикуване: 21.06.2017г.

Договор с „ЕКОСТРОЙ“ АД – дата на публикуване: 29.06.2017г.

 

Доставка на материали и пособия по проект BG05M2OP001-2.004-0004

Договор >>

Обява за обществена поръчка >>

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти >>

Заповед >>

Документация за възлагане на обществена поръчка >>

Образци документи-материали Обединено училище „Никола Вапцаров“ Карапелит >>

Приложение № 5 Спецификация на материалите и пособията >>

Протокол по чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки >>

Публична покана за доставка на храна

Публична покана за доставка на храна >>

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки 04/11/2014 >>

Договор 07/11/2014 >>