Проекти

Проект НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 2022-2023 г.

Модул 1

Група „Танци“ – Жени Илиева

Група „Театрално изкуство“ –  Росен Петров

Модул 2

„Отбор 1 “  5-7 клас –  Петко Георгиев

„Отбор 2“  8-12 клас – Петко Георгиев

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ BG05M2ОP001-2.012-0001

2019/2020

„Дигитална работилница“ – Ивелина Стефанова Вълчанова – Стоянова

ПPOEKT „ПOДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M20P001-2.011-0001

2019/2020

Програма и график на групата „Българският език“-Силвия Жечева

„Забавна и интересна математика“ – Емине Али

Програма и график на групата „Забавна математика“-Таня Иванова

„Малки математици“-Росица Илиева

Програма и график на групата „Математиката интересна“-Живка Енчева

„Можем да смятаме“ – Стелияна Стоянова

„Полезната математика“ – Ивелина Вълчанова

„Цветна математика“- Фазиле Иззет

2018/2019

Програма и график на допълнителното обучение по БЕЛ – I клас /Т. Иванова/

Програма и график на допълнителното обучение по математика – Iа клас /Ст. Стоянова/

Програма и график на допълнителното обучение по БЕЛ – IV клас /Р. Илиева/

Програма и график на допълнителното обучение по математика – V клас /Я. Иванова/

Програма и график на допълнителното обучение по БЕЛ – II клас /С. Жечева/

Програма и график на допълнителното обучение по математика – IV клас /Ж. Енчева/

Програма и график на допълнителното обучение по БЕЛ – V клас /К. Енев/

Програма и график на допълнителното обучение по математика – Iб клас /Е. Али/

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2018/2019

Работа по Проект  BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Анкетна карта     Индивидуална образователна карта
Разгледай презентация 1!
Разгледай презентация 2!

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ 2016/ 2017 Г.

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ 2017/2018 Г.

Работата по Проект BG051РО001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“
Разгледай презентация 1!
Разгледай презентация 2!