Правилник за дейността на училището>>

Правилник за вътрешния трудов ред>>

Правила за използване на електронен дневник>>

Вътрешни правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование>>

Мерки за намаляване броя на отсъствията>>

Програма за превенция на ранното напускане на училище>>

План за работа в условията на COVID-19

План-програма за действие 2021г. за БДП

Теми по БДП за учебната 2022-2023г.>>