Училищен учебен план>>

Начален етап

Прогимназиален етап

Гимназиален етап

Правилник за дейността на училището>>

Защита на личните данни>>

Вътрешни правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование>>

План за работа в условията на COVID-19

План-програма за действие 2021г. за БДП