Проекти

ПPOEKT „ПOДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M20P001-2.011-0001

Програма и график на допълнителното обучение по БЕЛ – I клас /Т. Иванова/

Програма и график на допълнителното обучение по математика – Iа клас /Ст. Стоянова/

Програма и график на допълнителното обучение по БЕЛ – IV клас /Р. Илиева/

Програма и график на допълнителното обучение по математика – V клас /Я. Иванова/

Програма и график на допълнителното обучение по БЕЛ – II клас /С. Жечева/

Програма и график на допълнителното обучение по математика – IV клас /Ж. Енчева/

Програма и график на допълнителното обучение по БЕЛ – V клас /К. Енев/

Програма и график на допълнителното обучение по математика – Iб клас /Е. Али/

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2018/2019

Работа по Проект  BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Анкетна карта     Индивидуална образователна карта
Разгледай презентация 1!
Разгледай презентация 2!

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ 2016/ 2017 Г.

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ 2017/2018 Г.

Работата по Проект BG051РО001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“
Разгледай презентация 1!
Разгледай презентация 2!