Име, презиме, фамилия

 

 

Длъжност

1 Ивелина Пейчева Тончева Директор
2 Миглена Лозанова Йорданова Заместник – директор
3 Стелияна Златева Стоянова Старши учител в начален етап
4 Емине Мюстеджеб Али Старши учител в начален етап
5 Силвия Жечева Йорданова Старши учител в начален етап
6 Даринка Гочева Иванова Старши учител в начален етап
7 Живка Тодорова Енчева Старши учител в начален етап
8 Таня Сашева Иванова Учител в начален етап
9 Фазиле Кязим Иззет Старши учител в начален етап
10 Росица Валентинова Илиева Учител в начален етап
11 Ивелина Стефанова Вълчанова – Стоянова Старши учител в прогимназиален етап
12 Денис Найденов Симеонов Учител в прогимназиален етап
13 Петко Георгиев Георгиев Старши учител в прогимназиален етап
14

15

Янка Кръстева Георгиева

Димитричка Христова Иванова

Старши учител в прогимназиален етап

Учител в прогимназиален етап

16 Невал Нуридин Ибрямова Старши учител в прогимназиален етап
17 Дарина Стоянова Генова Старши учител в прогимназиален етап
18 Янка Димова Иванова Старши учител в прогимназиален етап
19 Ирина Григориевна Георгиева Старши учител в прогимназиален етап
20

21

Христина Маринова Женкова

Калоян Тошков Димитров

Старши учител в гимназиален етап

Учител практическо обучение

22

23

24

Росен Стоянов Петров

Божидар Николаев Янков

Кирил Велинов Нинчев

Старши учител в прогимназиален етап

Лектор

Лектор

25

26

Надежда Иванова Ковачева

София Жекова Стойкова

Домакин

Домакин

27 Веска Георгиева Димитрова Счетоводител
28 Гинка Петкова Димитрова Отчетник трудови възнаграждения и ФК
29 Мариета Иванова Димитрова Чистач
30 Марийка Колева Желязкова Чистач
31

32

Венета Викторова Давидова

Величка Атанасова Тодорова

Чистач

Чистач

33

34

35

Филип Митев Славов

Айсен Исмет Кадир

Руси Атанасов Димитров

Образователен медиатор

Образователен медиатор

Огняр