Инфо 138- Преместване на ученици в държавните и в общинските училища >>

Инфо 141- Издаване на диплома за средно образование >>

Инфо-143- Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование >>

Инфо 147- Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити >>

Инфо 148- Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити >>

Инфо 149- Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите >>

Инфо 153- Издаване на дубликат на документ за завършен клас етап или степен на образование удостоверения свидетелства дипломи >>

Инфо 154- Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация >>

Инфо 155- Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация >>

Инфо 156- Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование в сила от учебната 2021- 2022 учебна година >>

Инфо 156- Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация влиза в сила от учебната 2021- 2022 учебна година >>